KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Księgowe mgr Agnieszka Gryziecka z siedzibą w Skawa 7b, 34-713 Skawa,  NIP: 7352133040 zwany dalej Administratorem.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że zostało to wcześniej z Panią/Panem uzgodnione.

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ochrony danych osobowych

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:

* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

* przenoszenia danych,

* wniesienia skargi do organu nadzorczego,

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Pani/Pana dane są przetwarzane.